Podmínky

Pure pro odborníky

Podmínky

DIČ: NL 8079 93 724 B01 ABN AMRO 55 42 95 814 BIC ABN ANL2A IBAN NL 32 ABN A 055 42 95 814 C.o.C. 13043081

Pošlete nám zprávu Zpět na přehled

DIČ: NL 8079 93 724 B01
ABN AMRO 55 42 95 814
BIC ABN ANL2A
IBAN NL 32 ABN A 055 42 95 814
C.o.C. 13043081

Bertels B.V.

P.O. Box 10188
6000 GD Weert
Nizozemí

Ommelpad 2
6035 PC Ospel
Nizozemí

Článek 1. Definice

Prodejce: Společnost Bertels B.V., uživatel obecných podmínek; Kupující: protistrana prodávajícího, zákazník, klient; Smlouva: smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.

Článek 2. Obecné informace

 1. Všechny nabídky prodávajícího, smlouvy a jejich realizace se budou řídit výhradně těmito podmínkami. Odchylky musí být výslovně písemně dohodnuty s prodávajícím.

 2. Platnost podmínek kupujícího je výslovně vyloučena, pokud se strany písemně nedohodly jinak.

 3. Pokud prodávající uzavře více než jednu smlouvu s kupujícím, tyto všeobecné podmínky budou platit pro všechny následné smlouvy bez ohledu na to, zda jejich platnost bude výslovně uvedena či nikoliv.

 4. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek neplatné nebo zneplatněno, zbývající podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti. V takovém případě toto neplatné nebo zneplatněné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které v maximální možné míře odpovídá záměru neplatného ustanovení.

Článek 3. Nabídky

 1. Všechny nabídky učiněné prodávajícím v jakékoliv podobě jsou bez závazku, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 2. Veškeré odhady, plány či jiné dokumenty doprovázející nabídku zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a na vyžádání musí být vráceny prodávajícímu se zaplacenou dopravou. Nesmí být kopírovány či poskytnuty třetím stranám ke kontrole bez svolení prodávajícího.

 3. Zaslání nabídky a/nebo (jiné) dokumentace nevytváří povinnost prodávajícího přijmout objednávku.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávky bez uvedení důvodu.

 5. Informace, nákresy a vyobrazení obsažené v katalozích, cenících nebo dokumentech doprovázejících nabídku jsou založeny na zvyklostech v oboru. Běžné odchylky obchodu a materiálu s ohledem na kvalitu, design a barvu jsou vyhrazeny, pokud je to nevyhnutelné s ohledem na okolnosti, suroviny nebo z technických důvodů. Na splnění konkrétní hmotnosti a rozměrů není poskytována žádná záruka. Pro každou dohodnutou veličinu je povolena tolerance 10 %, přičemž prodávající je oprávněn, nikoliv však povinen upravit cenu s ohledem na tuto odchylku.

Článek 4. Smlouva

 1. Potvrzení objednávky kupujícím bude považováno za úplné a přesné potvrzení smlouvy, pokud kupující proti tomu okamžitě písemně nevyjádřil výhradu.

 2. Jakékoliv následné doplňkové smlouvy či dodatky budou pro prodávajícího závazné, pouze pokud byly prodávajícím písemně potvrzeny.

 3. U transakcí, u nichž se neposílá nabídka nebo potvrzení objednávky z důvodu jejich povahy a rozsahu, se má za to, že faktura řádně a plně odpovídá smlouvě, pokud nebude vznesena námitka do 5 pracovních dní od data fakturace.

 4. Pokud fyzická osoba uzavře smlouvu jménem jiné fyzické osoby a/nebo právnické osoby, podpisem smlouvy prohlašuje, že k tomu je oprávněna. Tato osoba, vedle zastupované fyzické nebo právnické osoby, bude společně a nerozdílně odpovědná za veškeré závazky vyplývající z příslušné smlouvy.

 5. Kombinovaná cena neznamená, že je prodávající povinen dodat část výrobků zahrnutých v nabídce za poměrnou část uvedené ceny.

 6. Každá smlouva se uzavírá ze strany prodávajícího na základě suspenzivní podmínky, že kupující, dle výhradního posouzení prodávajícího, se jeví být v platební schopnosti pro finanční plnění smlouvy.

 7. Prodávající je oprávněn v okamžiku uzavření smlouvy nebo po jejím uzavření, před provedením jakýchkoliv (dalších) aktivit, požadovat od kupujícího záruku, že záloha a další závazky budou uhrazeny.

 8. Prodávající je navíc oprávněn, pokud to považuje za nezbytné nebo potřebné pro řádný výkon zadaného úkolu a po konzultaci s kupujícím, najmout další subjekty na výkon smlouvy, přičemž příslušné náklady budou účtovány kupujícímu.

 9. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškeré informace a dokumenty nezbytné pro řádný výkon smlouvy v požadovaném termínu.

Článek 5. Ceny

 1. Pokud nebude uvedeno jinak, ceny prodávajícího jsou:

  • na základě dodání ex works (společnost, sklad nebo jiné místo skladování);

  • bez VAT, dovozního cla a dalších daní, odvodů a poplatků;

  • bez nákladů na balení, nakládku a vykládku, dopravu a pojištění;

  • v euro;

 2. Pokud dojde ke zvýšení ceny materiálů, aditiv a surovin, ceny dílů, které kupujeme od třetích stran, další mezd, platů, odvodů na sociální pojištění, vládních poplatků, nákladů na dopravu a/nebo jiných nákladů po datu přijetí objednávky, včetně v důsledku devalvace měny euro, a pokud k tomuto dojde v důsledku okolností, které mohly být předvídány v okamžiku podání nabídky, budeme oprávněni provést odpovídající zvýšení ceny dohodnuté ve smlouvě při řádném dodržování všech zákonných požadavků, které v tomto ohledu mohou platit.

Článek 6. Storno

Pokud si kupující přeje zrušit smlouvu po jejím uzavření, bude účtováno 10 % dohodnuté ceny (včetně DPH) jako storno poplatek bez dopadu na právo prodávajícího na plnou náhradu škod, včetně ztráty zisku.

Článek 7. Dodání

 1. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy jsou zakoupené položky na riziko kupujícího. Pokud nebude dohodnuto jinak, prodávající stanoví místo a způsob dodání. Dodání bude zahrnovat placenou dopravu, pouze pokud tak bude dohodnuto mezi prodávajícím a kupujícím a bude to uvedeno v nabídce či jinak.

 2. Doba dodání je doba, kdy je zakoupená položka připravena na přepravu.

 3. Kupující při doručení provede kontrolu dodaného zboží a balení s ohledem na případné vady a/nebo viditelné poškození, případně tuto kontrolu provede po oznámení od prodávajícího, že zboží je k jeho dispozici.

 4. Jakékoliv závady a/nebo poškození dodaného zboží a/nebo balení zjištěné v okamžiku doručení musí kupující uvést v dodacím listu, ve faktuře a v přepravních dokumentech a musí být potvrzeny přepravcem, v opačném případě se bude mít za to, že kupující převzal dodávku bez výhrad. V takovém případě již v tomto ohledu nepřijmeme žádnou reklamaci.

 5. Kupující bude oprávněn dodávat po částech (částečné dodávky), které může účtovat jednotlivě.

 6. Pokud prodávající stanovil dodací lhůtu, tato bude pouze informativní. Uvedená doba dodání tudíž nikdy není zákonný termín. Pokud lhůta bude překročena, kupující musí podat prodávajícímu písemné oznámení o neplnění.

 7. Pokud prodávající požaduje od kupujícího informace v souvislosti s realizací smlouvy, dodací lhůta začne běžet poté, co kupující poskytne tyto informace prodávajícímu.

 8. Pokud zboží nebylo převzato kupujícím po vypršení dodací lhůty, bude uloženo a zajištěna jeho dostupnost pro kupujícího na náklady a riziko kupujícího. Po uplynutí 30 dní bude prodávající oprávněn se zbožím volně nakládat bez dopadu na závazek kupujícího uhradit kupní cenu a další poplatky.

 9. Pokud je zboží zakoupeno s dodáním na vyžádání, kupující je povinen zrušit nákup zboží do stanovené doby. Pokud nákup zboží nebude do konce stanovené doby zrušen, prodávající je oprávněn neodvolané zboží neprodleně dodat kupujícímu.

 10. Prodávající bude oprávněn dodat zboží na dobírku.

 11. Prodávající bude oprávněn, nikoliv však povinen, pojistit zakoupené zboží jménem kupujícího a na jeho náklady.

Článek 8. Doprava/riziko

 1. Riziko ztráty nebo poškození výrobků podléhajících smlouvě přechází na kupujícího v okamžiku, kdy jsou výrobky zákonně na/nebo skutečně doručeny kupujícímu a přechází tak pod kontrolu kupujícího nebo třetí strany jmenované kupujícím.

 2. Pokud prodávající sjedná dopravu nebo uskladnění výrobků, které podléhají smlouvě, toto bude provedeno zcela na náklady a riziko kupujícího.

 3. Pokud kupující nevydá prodávajícímu další pokyny, způsob dopravy, expedice, balení apod. stanoví prodávající s uplatněním potřebné péče. Pokud nebude dohodnuto jinak, kupující přebírá všechna spojená rizika, včetně chyby/nedbalosti přepravce.

 4. Jakékoliv výslovné požadavky kupujícího s ohledem na dopravu/expedici budou provedeny pouze v případě, že kupující prohlásí, že ponese související doplňkové náklady.

 5. Prodávající bude oprávněn účtovat poplatek za vratné obalové materiály a tento poplatek bude uveden ve faktuře. Pokud prodávající tento poplatek účtuje, bude vrácen po vrácení obalů v nepoškozeném stavu.

Článek 9. Vyšší moc

 1. Smluvní strany nebudou povinny dodržovat žádné ze svých závazků, pokud jim v tom bude bránit okolnosti, které je možno připisovat hrubé nedbalosti nebo záměru strany, která se na tyto okolnosti odvolává, nikoliv v souladu se zákonem, právním úkonem nebo běžnými názory, které jsou s nimi spojovány.

 2. Na základě těchto všeobecných podmínek vyšší moc bude znamenat, nad rámec stanovený v tomto ohledu legislativou a v dané jurisprudenci, veškeré externí příčiny, předpokládané či nepředpokládané, které prodávající nemůže ovlivnit, např. dopravní zácpy/selhání počítačové techniky, problémy při dovozu a vývozu, přírodní katastrofy, onemocnění pracovníků a přerušení dodávek od dodavatelů, které brání prodávajícímu v plnění jeho závazků. Tyto příčiny budou zahrnovat stávky pracovníků ve společnosti prodávajícího.

 3. Pokud podle názoru prodávající bude událost vyšší moci dočasné povahy, prodávající bude oprávněn pozastavit výkon smlouvy, dokud okolnosti vyvolávající událost vyšší moci nepřestanou působit.

 4. Pokud je podle názoru prodávajícího událost vyšší moci trvalé povahy, prodávající bud oprávněn zrušit smlouvu bez závazku úhrady jakékoliv náhrady škody.

 5. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu smluvního výkonu při realizaci příslušné smlouvy do okamžiku, kdy vznikla událost vyšší moci.

 6. Pokud se kterákoliv strana domnívá, že u ní nastala nebo nastane událost vyšší moci, musí o tomto neprodleně informovat druhou smluvní stranu.

Článek 10. Odpovědnost

 1. Prodávající neponese odpovědnost za žádné škody a/nebo zranění v důsledku realizace smlouvy.

 2. Pokud prodávající bude přesto odpovědný za určitou škodu, tato odpovědnost bude omezena maximálně na příslušnou část fakturované částky týkající se příslušné části výkonu smlouvy, na niž se odpovědnost vztahuje, případně maximálně na fakturovanou částku nebo celkovou částku objednávky nebo částku úhrady, kterou má prodávající uhradit pojišťovně.

 3. Prodávající v žádném případě nebude odpovědný za nepřímé škody, které zahrnují následné škody, ztrátu zisku, ušlé úspory nebo škody v důsledku provozního zdržení.

 4. Prodávající v žádném případě nebude odpovědný za zhoršení stavu položky v důsledku nevhodného skladování, zpracování, používání či údržby kupujícím nebo třetí stranou.

 5. Kupující nebude v žádném případě odpovědný za škody vzniklé z nesprávného používání položky, které není v souladu s návodem k použití nebo pokyny prodávajícího, nebo s jakýmkoliv jiným použitím, než pro jaké je položka zamýšlena.

 6. Prodávající nebude v žádném případě odpovědný za škody vyplývající z poskytnutých rad. Rady jsou vždy poskytována na základě faktů a okolností známých prodávajícímu a na základě vzájemné konzultace, prodávající proto vždy bere záměr kupujícího jako vodítko a výchozí bod.

 7. Kupující odškodní prodávajícího s ohledem na jakékoliv nároky třetích stran, které utrpí škody ve spojení s výkonem smlouvy, jejichž příčina může být připisována kupujícímu.

 8. Kupující si musí předem zjistit, zda zakoupená položka je vhodná pro účel, pro nějž bude zakoupenou položku používat. Pokud následně zjistí, že zakoupená položka není pro tento účel vhodná, kupující nemůže vyžadovat odpovědnost kupujícího za následné škody.

 9. Omezení odpovědnosti za přímé škody, jak je stanoveno v tomto článku, nebude platit, pokud je škodu možno připsat záměrnému činu nebo hrubé nedbalosti na straně prodávajícího nebo jeho podřízených.

Článek 11. Nárok

 1. Nároky bude prodávající brát úvahu, pouze pokud mu byly předány přímo v písemné podobě do 5 dní od dodání příslušného smluvního výkonu s přesným uvedením povahy a důvodu reklamace. Kupující je povinen dát prodávajícímu možnost zaznamenat příslušné závady.

 2. Nároky týkající se faktur musí být předloženy písemně do 5 dní od data doručení, pokud povaha zboží nevyžaduje kratší lhůtu.

 3. Po vypršení této lhůty se bude mít za to, že kupující převzal dodané zboží nebo fakturu bez výhrad. Po tomto termínu již prodávající nepřijme žádnou reklamaci v tomto ohledu.

 4. Kupující musí na vyžádání okamžitě umožnit prodávajícímu kontrolu prodané položky, aby byla posouzena oprávněnost reklamace.

 5. I když prodávající shledá nárok jako oprávněný, stále bude povinen dodat pouze dohodnutý smluvní výkon.

 6. I když je nárok podán v požadované lhůtě, kupující je stále povinen převzít dodávku a zaplatit za zakoupené zboží.

 7. Pokud kupující hodlá vrátit vadné zboží, může tak učinit pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Vrácení musí být provedeno s uhrazenou dopravou v nepoškozeném stavu a původním balení a musí být přiložen formulář vrácení zboží.

 8. Prodávající může požadovat, aby reklamace týkající se stavu dodaného zboží doložil kupující písemně prostřednictvím nezávislého znalce, s vyloučením dalších způsobů doložení.

Článek 12. Záruka

 1. Záruka bude platit, pouze pokud bude dohodnuta písemně.

 2. Tato záruka je omezena na případné výrobní závady v podstatě zahrnuje výměnu zboží. Položky, které kupující upravil, pozměnil, zpracoval či zpracoval kupující nebo třetí strana, jsou vyloučeny ze záruky.

 3. Prodávající neposkytne delší záruku na díly či doplňky zakoupené od třetích stran, než je záruka, kterou tato dodávající třetí strana poskytuje prodávajícímu.

 4. Záruka bude ukončena, pokud kupující a/nebo třetí strana jím najatá používá zboží nesprávně, nedbale a/nebo nerozvážně.

 5. Pokud kupující neplní jakýkoliv závazek vyplývající ze smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami plně nebo včas, prodávající není povinen poskytovat záruku po dobu trvání této situace.

Článek 13. Zachování nároku

 1. Dodané zboží zůstane ve vlastnictví prodávajícího, dokud kupující neuhradí jeho dodání, práce provedené nebo zamýšlené na základě smlouvy, včetně úroku a poplatků. V případě odkladu závazků, úpadku, pozastavení plateb, likvidace kupujícího či úmrtí kupujícího, pokud je kupující fyzická osoba, bude mít prodávající nárok zrušit objednávku, celou nebo její část, bez podání oznámení o neplnění nebo právního zásahu, a požadovat vrácení nezaplacené části dodaného zboží. Zrušení a vrácení zboží nebude mít dopad na právo prodávajícího na náhradu ztráty nebo škod. V takových případech budou veškeré nároky prodávajícího vůči kupujícímu splatné okamžitě a v plné výši.

 2. Pokud třetí strany požadují obstavení výrobků dodaných na základě zadrženého vlastnického nároku nebo hodlají vytvořit či uplatnit práva s ohledem na tyto výrobky, kupující bude povinen o tomto co nejdříve informovat prodávajícího.

 3. Kupující je povinen starat se o veškeré zboží dodané na základě zadrženého vlastnického nároku s nezbytnou péčí a s vědomím, že se jedná o majetek prodávajícího, a musí je pojistit v plné hodnotě proti všem obvyklým rizikům. Náhrady škod vyplacené pojišťovnou se uskuteční na výše uvedených položkách a budou náležet prodávajícímu.

 4. Prodávající bude oprávněn odejmout nebo zajistit odejmutí zboží dodaného na základě zadrženého vlastnického nároku od kupujícího nebo držitelů zboží, pokud kupující řádně neplní své závazky vůči prodávajícímu. Kupující poskytne veškerou nezbytnou spolupráci a přístup v tomto ohledu neprodleně po obdržení žádosti od kupujícího. Na vrácené zboží bude vydán dobropis na základě aktuální tržní ceny po odečtení nákladů na vrácení zaplacených prodávajícím.

 5. Zboží může být dále prodáno nebo používáno kupujícím v rámci jeho běžných obchodních činností, nesmí však být poskytnuto jako záruka nebo sloužit jako zajištění nároku třetí strany.

 6. Jako záruku řádné úhrady všech svých závazků, na jakémkoliv základě, bude prodávající rovněž požadovat, ihned po vzniku nároku, neposesorní zástavu veškerého zboží, v němž bylo jeho zboží zpracováno nebo jehož součást může tvořit. Objednávka podepsaná kupujícím a následné písemné schválení prodávajícím bude považováno za soukromý dokument, jak to stanoví zákon.

Článek 14. Úhrada

 1. Pokud nebude písemně dohodnuto jinak, úhrada musí být provedena v hotovosti bez slev nebo srážek po dodání nebo uložením či převodem na bankovní nebo žirový účet uvedený prodávajícím do lhůty stanovené prodávajícím. Datum připsání úhrady uvedený ve výpisu bankovního/žiro účtu prodávajícího bude rozhodný a bude považován za datum úhrady. Žádné námitky vůči částce faktury v žádném případě nezpůsobí odklad povinnosti úhrady.

 2. Všechny úhrady provedené kupujícím budou použity v první řadě na úhradu veškerých úroků a nákladů spojených s vymáháním vynaloženými prodávajícím a následně na úhradu nejstarších nesplacených faktur.

 3. Pokud kupující vydal oprávnění bezhotovostní úhrady pro účely zaplacení faktur prodávajícího a inkasovaná částka je vrácena, kupující se zaváže uhradit částku příslušné faktury prodávajícímu okamžitě jinými prostředky.

 4. Pokud kupující: a. vyhlásí úpadek, postoupí svá aktiva, podá žádost o odklad dluhu nebo pokud všechna jeho aktiva nebo jeho část budou exekučně zabavena; b. zemře, je pro něj jmenován poručník či bude v likvidaci; c. nedodržuje jakékoliv své závazky, které má ze zákona nebo na základě těchto podmínek; d. neuhradí jakoukoliv fakturovanou částku nebo její část do stanovené lhůty; e. přeruší své podnikání nebo převede svůj podnik nebo jeho významnou část, včetně spoluúčasti své firmy na existující nebo vznikající společnosti, nebo změní cíle svého podnikání; jakákoli jednotlivá událost z výše uvedených okolností oprávní prodávajícího zrušit smlouvu nebo okamžitě naúčtovat kupujícímu veškeré splatné částky v plné výši na základě služeb poskytnutých prodávajícím, aniž by bylo vyžadováno upozornění nebo oznámení o neplnění; to vše bez dopadu na právo prodávajícího na náhradu nákladů, škod a úroků.

Článek 15. Úrok z prodlení a poplatky

 1. Pokud kupující neprovede úhradu v dohodnuté lhůtě, kupující bude ze zákona v prodlení. Kupující bude poté muset hradit úrok z prodlení ve výši 2 % za měsíc nebo jeho příslušnou část, pokud zákonná sazba nebo zákonná obchodní sazba úroku z prodlení není vyšší, v kterémžto případě bude platit vyšší úroková sazba. Úrok ze splatné částky bude počítán od okamžiku, kdy se kupující dostal do prodlení, do okamžiku plné úhrady dlužné částky.

 2. Veškeré vynaložené soudní a mimosoudní náklady ponese kupující. Právní náklady zahrnují veškeré skutečné náklady na právní a procedurální poradce v rámci soudních řízení, které přesahují likvidační hodnotu. Náklady na mimosoudní vymáhání budou minimálně 15 % dlužné částky (včetně výše uvedeného úroku).

Článek 16. Duševní vlastnictví

 1. Pokud výrobce nebo jím jmenovaný subjekt v rámci přípravy nebo realizace smlouvy vytváří položky, jako jsou modely, nákresy, návrhy apod., které ze zákona podléhají právům na duševní vlastnictví nebo průmyslovým právům, tato práva budou plně náležet prodávajícímu.

 2. Kupující zaručuje prodávajícímu, že používání dat poskytnutých kupujícím či jinak nebude mít za následek situaci, v níž by se prodávající dopouštěl porušování jakýchkoliv zákonných požadavků nebo chráněných práv třetích stran. Kupující navíc plně odškodní prodávajícího proti všem přímým a nepřímým následkům nároků, které třetí strany mohou mít vůči prodávajícímu v důsledku porušení této záruky.

Článek 17. Rozhodné právo

Veškeré nabídky a smlouvy prodávajícího a jejich provádění se bude řídit výhradně holandskými zákony. Vídeňská úmluva o smlouvách je výslovně vyloučena.

Článek 18. Spory

Soud v místě sídla prodejce bude mít výhradní jurisdikci v oblasti řešení sporů. Prodejce však bude mít právo předložit spor soudu, který má jurisdikci v souladu se zákonem nebo podle arbitrážní komise.