Privacyverklaring website

Pure voor de professional

Privacyverklaring website

Privacyverklaring website Stuur ons een bericht Terug naar overzicht

Algemeen

Beste bezoeker, leuk dat u onze website www.pure4green.com bezoekt. Wanneer u deze website bezoekt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Uw bezoekgegevens zijn persoonsgegevens, omdat de verzamelde gegevens veel vertellen over u als persoon. Pure is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Deze privacyverklaring is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de tijd neemt om het beleid zorgvuldig te lezen.

U kunt onze site bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en zonder hiervoor persoonlijke gegevens te verstrekken. Er bestaat de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld naam en adres. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Wanneer u besluit ons, of onze zakelijke partners, persoonlijke informatie te verstrekken die wij of zij nodig hebben - om met u te corresponderen bijvoorbeeld - zullen wij u laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Wanneer u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Pure behandelt uw gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat uw privacy gewaarborgd blijft. Daarom zijn dit onze drie privacy beloften:

  1. Uw persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.
  2. Uw persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van ons zijn.
  3. Uw persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de hieronder omschreven doeleinden.

Verwerkersovereenkomst

We hebben met Google een bewerkingsovereenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat Google als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van de websitebezoekers. De website www.pure4green.com maakt gebruik van de webanalyseservice Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

Google Analytics gebruikt “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site www.pure4green.com hanteren. Cookies kunnen ook persoonsgegevens bevatten over bijvoorbeeld uw surfgedrag en interesses. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers van deze service. Meer over cookies leest u in onze cookieverklaring.

Google Analytics gebruikt de informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. De provider van dit statistiekenprogramma mag de informatie aan derden verschaffen indien hij hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens het programma verwerken. Het delen van (persoons-) gegevens met de webanalyseservice is ingeschakeld. Dit houdt dus in dat we Google hebben toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten (zoals Google Ads). We maken gebruik van profilering in de vorm van remarketing, het opbouwen van gebruikersprofielen en/ of het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde content.

Verwerkingen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettelijke vernietiging of onopzettelijk verlies, aanpassing, ongeautoriseerde openbaring of toegang en tegen alle overige vormen van onwettelijke verwerking.

Informatieplicht

Pure stelt zich ten doel, en is door de AVG wettelijk verplicht, om nieuwe en bestaande betrokkenen duidelijk te informeren met welk doel persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Pure publiceert deze Privacyverklaring via haar eigen website www.pure4green.com en biedt zodoende een volledig en actueel inzicht in de rechten van betrokkenen ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Eventueel kunnen in aanvulling daarop pop-ups worden getoond met een toestemmingsvraag.

Verantwoordingsplicht

Pure stelt zich ten doel, en is door de AVG wettelijk verplicht, om aan te kunnen tonen dat het verwerken van persoonsgegevens voldoet aan belangrijkste beginselen van verwerking:

  • Rechtmatigheid
  • Transparantie
  • Doelbinding
  • Juistheid

Daarnaast draagt Pure de verantwoording om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens te beschermen en deze inzichtelijk te maken op het moment dat de Autoriteit Persoonsgegevens daarom verzoekt. Pure is niet verplicht, en zal geen, register van verwerkingsactiviteiten onderhouden met als onderbouwing de beoordelingen dat Pure minder dan 250 werknemers in dienst heeft, de verwerking van persoonsgegevens niet incidenteel is, geen persoonsgegevens worden verwerkt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van betrokkenen van wie gegevens worden verzameld en verwerkt en geen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt die worden gerekend onder “bijzondere persoonsgegevens” zoals godsdienst, gezondheid, politieke voorkeur en/of strafrechtelijke gegevens.

Privacy by design en Privacy by default

Pure heeft zich verplicht om bij het ontwerpen van diensten en producten een sterke focus te hebben op het beschermen van persoonsgegevens. Een belangrijk onderdeel daarvan is het minimaliseren van de hoeveelheid persoonsgegevens die verzameld wordt tot een aard en omvang die het beoogde doel dient en zich in alle redelijkheid en billijkheid daarmee verhoudt. Een ander criterium dat wordt gerekend on Privacy by Design is het bepalen van de termijn waarbinnen de persoonsgegevens worden opgeslagen en het communiceren daarvan met betrokkene. Pure geeft uiting aan het begrip Privacy by Default door bij elke ontwikkeling van een applicatie of de inrichting van een online campagne het uitgangsprincipe te hanteren waarbij uitsluitend die persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt die voor een specifiek doel relevant zijn.

Functionaris voor Gegevensbescherming (FG)

Pure is geen publieke organisatie of overheidsinstantie en heeft geen kernactiviteit waarbij op grote schaal individuen worden gevolgd. Daardoor voldoet Pure niet aan de criteria die de AVG stelt met betrekking tot de verplichting om een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) te benoemen.

Meldplicht datalekken

De Europese privacywet (AVG) dwingt ons tot het nemen van actie en maatregelen in geval van klachten en datalekken. Deze meldplicht houdt in dat we direct (binnen 72 uur) een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra een datalek is geconstateerd. Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld dit dan graag zo snel mogelijk aan Pure via servicedesk@pure4green.com. Vermeld in deze e-mail uw naam, organisatie (indien van toepassing), telefoonnummer en een korte omschrijving van het (mogelijk) datalek.

Wijzigingen

Pure behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Contact

Uiteraard behandelen en beveiligen wij gegevens van bezoekers van de site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Pure. Heeft u vragen of opmerkingen over deze Privacyverklaring dan horen wij dit graag. U kunt deze richten aan Pure.

Postadres

Postbus 10188 6000 GD Weert, Nederland

T. +31(0) 495 631 559
F. +31 (0) 495 626 834
M. servicedesk@pure4green.com

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 november 2018.